ស្វាគមន៍ការមកកាន់ប្លកទី៣ បន្តាប់ពីប្លក បង្កើនចំណេះដឹងគណិតវិទ្យា និង diaryword របស់ខ្ញុំនៅក្នុងភូមិ WordPress.com.

ការបង្កើតប្លកនេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណង កត់ត្រាក៏ដូចជាការរៀនវាយអក្សរកូរ៉េ(Typing) របស់ខ្ញុំ ដែលនេះជាការចាប់ផ្តើមពីកម្រិតដំបូងបំផុត។

តោះរៀន 한국 ជាមួយគ្នា!

 

Advertisements