អក្ខរៈក្រមភាសាកូរ៉េ មានឈ្មោះថា ហាន់គឹល (Hangul-한글) ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ ស្តេច សេជុង ក្នុងឆ្នាំ ១៤៤៦ ។ ហាន់គឹលមានស្រះ ១០ និង ព្យពា្ជនៈ ១៤ ។

១. អំពីស្រៈ (모음)

ល.រ  ស្រៈ អានថា
អា
យ៉ា
យ៉
អូ
យ៉ូ
អ៊ូ
យូ
អ៊ឺ
១០ អ៊ី

២. អំពីព្យញ្ជនៈ (자음)

ល.រ          ព្យញ្ជនៈ អានថា សូរ
         ㄱ គីយ៉ក់ ក,ខ,គ
         ㄴ នីអ៊ឺន (នៀន) ន, ណ
         ㄷ ឌីគឹត ដ, ឌ, ត
         ㄹ រីអ៊ឹល (រៀល) រ, ល
         ㅁ ម៉ីអ៊ឹម (មៀម)
         ㅂ ប៉ីអ៊ឹប (ផៀប) ប, ផ
         ㅅ ស៊ីអ៊ុត (ស្យុត) ស, ត
         ㅇ អ៊ីអ៊ឹង (អៀង) អ(អឃោសៈ),ង
         ㅈ ជីអ៊ឹត (ឈៀត) ច, ជ, ត
១០          ㅊ ឈីអ៊ឹត (ឆៀត) ឆ,ឈ, ត
១១          ㅋ ឃីអ៊ឹក (ឃៀក) ក, ខ
១២          ㅌ ថីអ៊ឹត (ធៀត) ច, ធ, ត
១៣          ㅍ ភីអ៊ឹប (ភៀប) ផ, ភ, ត
១០          ㅎ ហ៊ីអ៊ឺត (ហៀត) ហ, ត
Advertisements