១. ស្រៈផ្សំ កូរ៉េទាំងអស់មានចំនួន ១១ តួគឺៈ ㅐ, ㅒ, ㅔ, ㅖ, ㅘ, ㅙ, ㅚ, ㅝ, ㅞ, ㅟ និង ㅢ ។

តួស្រៈផ្សំ អានថា របៀបសរសេរ រូបរាងព្យាង្គ

 អ៊េ ពេលយកទៅប្រកបជាមួយ ព្យញ្ជនដ៏ទៃគេអាន អេ ។

យ៊េ

អេ  

យ៉េ

 

វ៉ា

វ៉ែ

វ៊េ

 

 វ៉  

វេ

វ៉ី

 

អ៊ឺយ

 

២. ព្យញ្ជនៈផ្សំកូរ៉េទាំងអស់មានចំនួន ៥ តួគឺៈ ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ និង ㅉ ។

ព្យញ្ជនៈផ្សំ

អានថា

សម្លេង

រូបរាងព្យាង្គ

សាំងគីយ៉ក់   ក្ក

សាំងឌីគឹត    ត

សាំងផៀប     ប៉

សាំងស្យុត

ស, ត

សាំងឈៀត

ច, ត

Advertisements