ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា ពីរបៀបប្រាប់ឈ្មោះរបស់អ្នក(នែនាំខ្លួន)ទៅកាន់អ្នកដទៃ ក្នុងភាសាកូរ៉េ។

ការនែនាំខ្លួនក្នុងភាសាកូរ៉េមានច្រើនរបៀប ច្រើនឃ្លាខុសៗគ្នា តែពេលនេះខ្ញុំសូមជូនឃ្លាទូទៅ-ផ្លូវការ មួយដូចខាងក្រោមនេះ៖

제 이름은 … 입니다. [ឆេ-អ៊ិ-រឺ-មឹន ….. អ៊ិម-និ-ដា]= My name is … = ខ្ញុំឈ្មោះ ….

제 이름은 입니다. [ឆេ-អ៊ិ-រឺ-មឹន ចាន់ អ៊ិម-និ-ដា]= My name is Chan. = ខ្ញុំឈ្មោះ ចាន់។

제 이름은 입니다. My name is Jack

Advertisements