ក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបនិយាយថា “ទីនេះ – ទីនោះ ” ក្នុងភាសាកូរ៉េ។

  • 이 [i-អ៊ី] = this (នេះ-ប្រើសម្រាប់ទីតាំងដែលនៅក្បែរអ្នក)
  • 그 [geu-ករ]  = the / that (នោះ-ប្រើសម្រាប់ទីតាំងដែលនៅឆ្ងាយពីអ្នក ហើយនៅជិតមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលអ្នកនិយាយទៅរក)
  • 저 [jeo-ឆរ]  = that (ខាងនោះ-ប្រើសម្រាប់ទីតាំងដែលនៅឆ្ងាយពីអ្នក និងមនុស្សដែលអ្នកនិយាយទៅកាន់)

이, 그, និង 저 ក្នុងភាសាកូរ៉េដើរតួជា modifiers នៅពេលដែលអ្នកចង់និយាយថា  ‘this’ ‘that’ ឬ ‘it’ ដែលជាគុណនាមនោះ អ្នកត្រូវបន្ថែម  거 [geo] ឬ  것 [geot] បន្ទាប់ពីពាក្យទាំងនេះ។
거 [geo]  =  것 [geot]  = thing, item, stuff, fact ។

ដូច្នេះ៖

  • 이 [i]  = this

이 +  것 =  이것 [i-geot] or  이거 [i-geo] = this thing, this item, this one

  • 그 [geu]  = the, that

그 +  것 =  그것 [geu-geot] or  그거 [geu-geo] = the thing, the item, that one, it
저 [jeo] = the, that, that … over there
저 +  것 =  저것 [geu-geot] or  저거 [geu-geo] = that thing over there

  • ឧទាហរណ៍៖

사람 [sa-ram / សារាំ] មានន័យថា “មនុស្ស” = “a person”
이 사람 [i sa-ram] = this person, this man here, this lady here, he, she
그 사람 [geu sa-ram] = the person, that person, he, she
저 사람 [jeo sa-ram] = that person over there, he, she

(ប្រភព TTMIK)

Advertisements