ក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងរៀនពីរបៀបនិយាយថា Something is Not Something ជាភាសាកូរ៉េ ។

  • 아니에요   [a-ni-e-yo អា-នី-យ៉ូ] = to be not, it is not, you are not (មិនមែន…)

아니에요 [a-ni-e-yo] ជាទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលរបស់កិរិយាសព្ទ័ 아니다 (to be not) ក្នុងភាសាផ្លូវការរបស់ ភាសាកូរ៉េ។

ដូច្នេះ 아니에요 [a-ni-e-yo] មានន័យថា “It’s not.” “I am not.” “You’re not.” “He/she is not.” -ល- ។

នៅពេលដែលអ្នកចង់និយាយថា something is NOT something អ្នកអាចនិយាយ ដោយប្រើ ប្រធាន + 아니에요

  • NOUN + 아니에요 = TO BE NOT + NOUN

ឧទាហរណ៍៖
저 아니에요. [jeo a-ni-e-yo] = It’s not me. (មិនមែនខ្ញុំទេ)
우유 아니에요. [u-yu a-ni-e-yo] = It’s not milk. (វាមិនមែនជាទឹកដោះគោទេ)
물 아니에요. [mul a-ni-e-yo] = It’s not water. (វាមិនមែនជាទឹកទេ)
ប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយថា “This is not milk.” “I am not a student.” “That’s not a park.” អ្នកត្រូវដាក់ពាក្យ នាម នៅដើមប្រយោគ។

  •  milk = 우유 [u-yu]

not milk = 우유 아니에요. [u-yu a-ni-e-yo]
This  is not milk. =  이거 우유 아니에요. [i-geo u-yu a-ni-e-yo]

  •   student = 학생 [hak-saeng]

not a student = 학생 아니에요 [hak-saeng a-ni-e-yo]
I am not a student. =  저 학생 아니에요. [jeo hak-saeng a-ni-e-yo]

  • – liquor = 술 [sul]

not liquor = 술 아니에요 [sul a-ni-e-yo]
That is not liquor. =  저거 술 아니에요. [jeo-geo sul a-ni-e-yo]

  • – cat = 고양이 [go-yang-i]

not a cat = 고양이 아니에요 [go-yang-i a-ni-e-yo]
It  is not a cat. = 그거 고양이 아니에요. [geu-geo go-yang-i a-ni-e-yo]

(ប្រភព TTMIK)

Advertisements