ថ្ងៃមុនយើងបានរៀនពីការប្រើប្រាស់ បរិវាសព្ទ័របស់ប្រធានបទ(Topic) ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីការប្រើប្រាស់ បរិវាសព្ទ័របស់ប្រធាន (Subject) វិញម្តង។

  • បរិវាសព្ទ័របស់ប្រធាន (Subject marking particles) 이 [i] / 가 [ga]

ការប្រើប្រាស់បវិវាសព្ទ័របស់ប្រធាន គឺលំនាំដូចគ្នាទៅនឹងបវិវាសព្ទ័របស់ប្រធានបទ។

បរិវាសព្ទ័ប្រធានចែកចេញជាពីរគឺ 이 [អ៊ី] / 가 [កា] ដែលគេប្រើ៖
– ពាក្យដែលបញ្ចប់ខាងចុងដោយ ព្យញ្ជនៈ  + -이
– ពាក្យដែលបញ្ចប់ខាងចុងដោយ ស្រៈ + -가

ឧទាហរណ៍៖

가방 [ga-bang] + 이 [i]
학교 [hak-gyo] + 가 [ga]

សរុបមក៖

បរិវាសព្ទ័របស់ប្រធានបទ (은/는) បង្ហាញពីប្រធានបទរបស់ប្រយោគ ហើយ បវិវាសព្ទ័របស់ប្រធាន (이/가) បង្ហាញពីប្រធានរបស់ប្រយោគជាអ្វីមួយ។

ឧទាហរណ៍បន្ថែម ទៀតលើ 은/는/이/가

  • 은/는

이거 [i-geo] = this(នេះ)  /  사과 [sa-gwa] = apple(ផ្លែប៉ម)  / 예요 [ye-yo] = to be / is (គឺជា)
이거 사과예요. [i-geo sa-gwa-ye-yo] = This is an apple (នេះជាផ្លែប៉ម)
អ្នកបន្ថែម 은/는 ទៅកាន់ប្រយោគនេះ តែដោយ 이거 បញ្ចប់ខាងចុងដោយស្រៈ ដូចនេះយើងត្រូវបន្ថែម -는 ពីមុខ 이거 ។
이거는 사과예요. [i-geo-NEUN sa-gwa-ye-yo]
= (The other things are not apples, but)  THIS is an apple.   (នេះជាផ្លែប៉ម-បញ្ជាក់ថារបស់ផ្សេងទៀតមិនមែនជាផ្លែប៉ម)

이거 커피예요. [i-geo keo-pi-ye-yo]  = This is coffee (នេះជាកាហ្វេ)
이거는 물이에요. [i-geo-NEUN mul-i-e-yo]  = it’s water (នេះជាទឹក)
이거는 뭐예요? [i-geo-NEUN mwo-ye-yo?] = What is this? (នេះជាអ្វី?)

  • 이/가

ដើម្បីបង្ហាញពី (អ្វី-WHAT) អ្នកអាចសួរៈ
뭐가 좋아요?  [mwo-GA jo-a-yo?]
ពាក្យ 가 [ga] បង្ហាញពីប្រធានរបស់កិរិយាសព្ទ័  “to be / 좋아요” ។

(ប្រភាព TTMIK)

Advertisements