ស្វាគមន៍ការមកកាន់មេរៀនទី ១០ កម្រិត១ ! ក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនពីឃ្លា “មាន…” និង “មិនមាន…”

  • “있어요”  [i-sseo-yo (អ៊ី-សយ-យូ)] និង  ”없어요”  [eop-sseo-yo (អប់-សយ-យូ)]

បើសិនជាអ្នកចង់និយាយពីអ្វីដែលមនុស្ស មានមិនមាន  និងពីវត្ថុដែល លេចឡើង(ឃើញ)មិនលេចឡើង(មិនឃើញ) អ្នកអាចប្រើឃ្លា៖
있어요 [i-sseo-yo] ដែលក្លាយមកពីកិរិយាសព្ទ័ 있다 [it-da (អ៊ីត-តា)] ហើយជាទូទៅបង្ហាញពីអ្វីដែល មាន ឬ លេចឡើង

없어요 [eop-sseo-yo] មានន័យផ្ទុយទៅនឹង 있어요 [i-sseo-yo] ដែលក្លាយមកពីកិរិយាសព្ទ័ 없다 [eop-da (អប់-តា)] ហើយជាទូទៅបង្ហាញពីអ្វីដែល មិនមាន ឬ មិនលេចឡើង

  • មើលឧទាហរណ៍៖

– 있어요 [i-sseo-yo]

물 [mul (មុល)] = ទឹក / 친구 [chin-gu (ឈិន-គូ)] = មិត្តភក្តិ / 시간 [si-gan (ស៊ី-កាន់)] = ពេលវេលា(ពេល)
អ្នកគ្រាន់តែបន្ថែម 있어요 នៅពីខាងចុង នាម ដែលអ្នកចង់សំដៅលើ។
1. 물 있어요.  [mul i-sseo-yo]  = There is water. / Water exists. / I have water. / They have water.
2. 물 있어요?  [mul i-sseo-yo?] = Is there water? / Do you have water? / Do they have water?
3. 친구 있어요. [chin-gu i-sseo-yo]  = I have friends. / I have a friend. / There are friends.
4. 친구 있어요?  [chin-gu i-sseo-yo?] = Do you have friends? / Do they have friends?
5. 시간 있어요.  [si-gan i-sseo-yo]  = There is time. / I have time. / They have time.
6. 시간 있어요?  [si-gan i-sseo-yo?]  = Is there time? / Do you have time? / Do they have time?

– 없어요 [eop-sseo-yo]

អ្នកគ្រាន់តែជំនួស 있어요 [i-sseo-yo] ដោយ  없어요 [eops-eo-yo] អ្នកនឹងបានឃ្លាដែលមានអត្ថន័យផ្ទុយ។

1. 시간 없어요. [si-gan eop-sseo-yo]  = There is no time. / I don’t have time. / We don’t have time.
2. 친구 없어요. [chin-gu eop-sseo-yo] = I don’t have friends.

.

.

(ប្រភព TTMIK)

Advertisements