សំណួរ

ភាសាអង់គ្លេស

ភាសាកូរ៉េ

ការបញ្ចេញសម្លេង

when [ពេលណា] 언제 eon-je [អន់-ឆេ]
where [កន្លែងណា] 어디서 eo-di-seo [អ-ឌី-ស]
how [យ៉ាងដូម្តេច] 어떻게 eo-tteo-ke [អ-ត-ឃេ]
who [នរណា] 누가 nu-ga [នូ-កា]
what [តើអ្វី] 무엇을 mu-eo-seul [មូ-អ-ស៊ីល]
why [ហេតុអ្វី] wae [វ៉េ]
how many [មានប៉ុន្មាន] 몇이나 myeo-chi-na [ម៉-ឈី-ណា]
how much [ថ្លៃប៉ុន្មាន] 얼마나 eol-ma-na [អល-ម៉ា-នា]
which [ណាមួយ] 어느 eo-neu [អ-នឺ]
Advertisements