ក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបសួរ “ Do you have …?”“ Is there …?” និង
“ Give me …. please. ” ឬ “ I’d like to have … please. ”

តើអ្នកនៅចាំពីរបៀបនិយាយ “I have …” “You have …” ឬ “There is …” ឬទេ?

 • 있어요. [i-sseo-yo] “I have …” “You have …” “There is …”
 • 없어요. [eop-seo-yo] “I don’t have …” “You don’t have …” “There isn’t …”

ឧទាហរណ៍៖

 1. 사과 [sa-gwa]  = apple (ផ្លែប៉ម)
 2. 사과 있어요 [sa-gwa i-sseo-yo]  = I have an apple. There are apples. They have some apples. (ខ្ញុំមានផ្លែប៉ម, មានផ្លែប៉មច្រើន, ពួកគេមានផ្លែប៉ម…)
 3. 사과 없어요 [sa-gwa eop-seo-yo]  = I don’t have an apple. There is no apple. (ខ្ញុំគ្មានផ្លែប៉ម, គ្មានផ្លែប៉ម)
 4. 오렌지 [o-ren-ji]  = orange (ផ្លែក្រូច)
  – 오렌지 있어요 [o-ren-ji i-sseo-yo]  = I have an orange. There is an orange. (ខ្ញុំមានផ្លែក្រូច, មានផ្លែក្រូច)
  – 오렌지 없어요 [o-ren-ji eop-seo-yo] = I don’t have an orange. There is no orange. (ខ្ញុំគ្មានផ្លែក្រូច, មានផ្លែក្រូច)
 • ដើម្បីបង្កើតជាឃ្លាសំណួរ យើងគ្រាន់តែលើកសម្លេងនៅខាងចុងល្បះ

있어요? [i-sseo-yo] = Do you have …? Is there …?
없어요? [eop-seo-yo] = Don’t you have …? There isn’t …?

ក្រឡេកមើលឧទាហរណ៍បន្ថែម៖

 1. 시간 [si-gan] = time
 2. 시간 있어요? [si-gan i-sseo-yo?]  = Do you have some time?
 3. 시간 없어요? [si-gan eop-seo-yo?]  = You don’t have time?
 4. 커피 [keo-pi] = coffee
 5. 커피 있어요? [keo-pi i-sseo-yo?]  = Do you have coffee?
 6. 커피 없어요? [keo-pi eop-seo-yo?]  = Don’t you have coffee? You don’t have coffee?
 • 주세요 “Please give me …” ឬ “ I’d like to have … please. ”

– 주세요 [ju-se-yo] = Please give me
주세요 [ju-se-yo] ក្លាយមកពីកិរិយាសព្ទ័ 주다 [ju-da] ដែលមានន័យថា “to give” ដូចនេះក្នុងការសរសេរគឺគេសរសេរ 주세요 ។

ឧទាហរណ៍៖
A: 사과 있어요? [sa-gwa i-sseo-yo?] = Do yo have apples?
B: 네. 사과 있어요.  [ne. sa-gwa i-sseo-yo] = Yes, we have apples.
A: 사과 주세요. [sa-gwa ju-se-yo.] = Give me (an/some) apple(s).
A: 커피 있어요? [keo-pi i-sseo-yo?]  = Do you have coffee?
B: 아니요. 커피 없어요.  [an-i-yo. keo-pi eop-seo-yo]  = No, we don’t have coffee.
A: 우유 있어요? [u-yu i-sseo-yo?]  = Do you have milk?
B: 네. 우유 있어요.  [ne. u-yu i-sseo-yo.] = Yes, we have milk.
A: 우유 주세요. [u-yu ju-se-yo.] = Give me some milk, please.

ឧទាហរណ៍បន្ថែម៖

 1. 아이스크림 주세요 [a-i-seu-keu-rim ju-se-yo]  = Please give me some ice cream.
 2. 햄버거 주세요 [haem-beo-geo ju-se-yo]  = Please give me a hamburger.
 3. 김치 주세요 [gim-chi ju-se-yo] = Please give me some kimchi.
 4. 불고기 주세요 [bul-go-gi ju-se-yo]  = Please give me some bulgogi.
 5. 밥 주세요 [bap ju-se-yo]  = Please give me rice. Please give me food.

(ប្រភព TTMIK)

Advertisements