រៀនមិនទាន់បាន ២ ខែស្រួលបួលផង(ខ្វះមួយថ្ងៃ២ខែគត់) ដល់ពេលប្រលងត្រីមាសបាត់!!! តែរយៈពេលពីរខែនេះ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ចេះច្រើន ទាំងពាក្យ ទាំង វេយ្យាករណ៍ និងការតែងប្រយោគ។ សង្ឃឹមថាការប្រលងលើកទីពីរនេះ និងបានពិន្ទុល្អជាងមុន (លើកមុនបាន ៧៥/១០០ កាលណឹងនៅមិនទាន់ចេះប្រកប-អានត្រឹមត្រូវផង[ខ្មែរគេនិយាយថា អានប៊ិប៊ឹៗ នោះអី…]!!!)

អធ្យាស្រ័យចំពោះភាសាអង់គ្លេស និងអក្សរដៃដ៏រញ៉េរញ៉ៃ(ខ្ជិល)បើមានការខុសឆ្គង! ខ្ញុំមិនបានសរសេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ គឺសរសេរគោលៗ ចំណាំប៉ុណ្ណោះ!

Advertisements