ក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងរៀនពីឃ្លា ” សូមឲ្យ….ខ្ញុំ….” “ខ្ញុំចង់បាន….” និង “វាឆ្ងាញ់ណាស់”” វាមិនឆ្ងាញ់ទេ” ក្នុងភាសាកូរ៉េ។

  • 주세요 [ju-se-yo (ឈូ-សេ-យូ)]  = Please give me … / I’d like to have …

ឧទាហរណ៍៖

  1. 김밥 주세요. [gim-bap ju-se-yo] = Kimbap, please. (សូមយក គឹមផាប់មក)
  2. 불고기 주세요.  [bul-go-gi ju-se-yo] = Bulgogi, please. (សូមយក ភូលកូគី មក)
  3. 김치 주세요. [gim-chi ju-se-yo] = Please give us some kimchi here. (សូមយក គឹមឈី ឲ្យយើង)
  •  맛있어요 [ma-si-sseo-yo (ម៉ា-ស៊ី-សយ-យូ)] ប្រែថា “It’s delicious.” (វាឆ្ងាញ់ណាស់)

– 맛 [mat] = taste (រសជាតិ)

– 이거 맛있어요. [i-geo ma-si-sseo-yo]  = This is delicious. (នេះឆ្ងាញ់ណាស់)
– 저 케익 맛있어요. [ jeo ke-ik ma-si-sseo-yo]  = That cake is delicious. (នំនេះឆ្ងាញ់ណាស់)
– 삼겹살 맛있어요. [sam-gyeop-sal ma-si-sseo-yo] = Samgyupsal (Korean barbecue) is delicious. (សាម-ខប-សាល់ ឆ្ងាញ់ណាស់)
– 뭐가 맛있어요? [mwo-ga ma-si-sseo-yo?]  = What’s delicious? (អ្វីឆ្ងាញ់ទៅ?)

  • 맛없어요 [mad-eop-seo-yo (ម៉ា-សប់-សយ-យូ)] = It’s not tasty. It’s not delicious. It tastes awful.

Examples

  1. 이거 맛없어요? [i-geo ma-deop-seo-yo?]  = Does this taste awful?
  2. 이 차 맛없어요. [i cha ma-deop-seo-yo]  = This tea tastes awful.

(ប្រភាព TTMINK)

Advertisements