ក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបនិយាយថា “ខ្ញុំចង់…. I want to…” ជាភាសាកូរ៉េ។

-고 싶어요  [-go si-peo-yo គូ-ស៊ី-ផរ-យូ]  = I want to …
ពិនិត្យឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

  1. 가다 [ga-da] = to go
  2. 보다 [bo-da] = to see
  3. 먹다 [meok-da] = to eat

ការផ្លាស់ប្តូរកិរិយាសព្ទ័ទាំងនេះទៅជាទំរង់  -고 싶어요  គឺមានលក្ខណៈងាយស្រួសណាស់។

គ្រាន់តែលុប  다 [da]  (ដែលនៅខាងចុងកិរិយាសព្ទ័) ហើយបន្ថែម -고 싶어요 ជាការស្រេច។

  • to go =  가다 [ga-da]  —>  가  +  -고 싶어요  = 가고 싶어요 [ga-go si-peo-yo]= I want to go.
  • to see = 보다 [bo-da]   —>  보  +  -고 싶어요  = 보고 싶어요 [bo-go si-peo-yo] = I want to see/look/watch.
  • to eat = 먹다 [meok-da]   —>  먹  +  -고 싶어요  = 먹고 싶어요 [meok-go si-peo-yo] = I want to eat.

ឧទាហរណ៍៖
A: 뭐 먹고 싶어요? [mwo meok-go si-peo-yo?]  = What do you want to eat?
B: 햄버거 먹고 싶어요. [haem-beo-geo meok-go si-peo-yo]  = I want to eat a hamburger.

  • 더 [deo] = more

먹고 싶어요. [meok-go si-peo-yo]  = I want to eat it.
먹고 싶어요.  [deo meok-go si-peo-yo]  = I want to eat  more.

(ប្រភព TTMIK)

Advertisements