ក្នុងមេរៀនទី ១៣​ យើងបានរៀនពីរបៀបនិយាយថា “ខ្ញុំចង់…” ឬ “…고 싶어요 ” ហើយ​ក្នុង​មេរៀន​នេះ​យើង​នឹង​រៀនពីការ​ប្រើប្រាស់​ប្រយោគ នេះតាមរយៈ​ ឧទាហរណ៍ក្នុងអត្ថបទសន្ទនា ដូចខាងក្រោមនេះ​៖

ដំបូងចូរក្រឡេកមើលកិរិយាសព្ទ័ទាំងប្រាំខាងក្រោម៖

 • 하다 [ha-da] = to do
 • 보다 [bo-da] = to see
 • 먹다 [meok-da] = to eat
 • 사다 [sa-da] = to buy
 • 마시다 [ma-si-da] = to drink

តើអ្នកនៅចាំ ពីរបៀប​ផ្លាស់ប្តូរ​កិរយាសព្ទ័ ក្នុងទំរង់ “I want to + verb” ?

 • 하 +  다 +  고 싶어요

លុប [da] ហើយ​បូកជាមួយ 고 싶어요 [go si-peo-yo]

 • 하다 –> 하고 싶어요 [ha-go si-peo-yo] = I  want to do …
 • 보다 –> 보고 싶어요 [bo-go si-peo-yo] = I  want to see …
 • 먹다 –> 먹고 싶어요 [meok-go si-peo-yo] = I  want to eat …
 • 사다 –> 사고 싶어요 [sa-go si-peo-yo] = I want to buy …
 • 마시다 –> 마시고 싶어요 [ma-si-go si-peo-yo] = I  want to drink …

Do you remember how to say “WHAT” in Korean?
뭐 [mwo] = what

ឧទាហរណ៍នៃការសន្ទនា៖
** Remember: In Korean, objects come before verbs.

 • A: 뭐 하고 싶어요?  [mwo ha-go si-peo-yo?] =  What do you want to do?
 • B: 텔레비전 보고 싶어요. [tel-le-bi-jeon bo-go si-peo-yo] =  I want to watch TV.
 • A: 텔레비전 보고 싶어요?  [tel-le-bi-jeon bo-go si-peo-yo?] = You want to watch TV?
 • B: 네.  [ne] = Yeah.
 • A: 뭐 보고 싶어요?  [mwo bo-go si-peo-yo] = What do you want to watch?
 • B: 뉴스 보고 싶어요. [nyu-seu bo-go si-peo-yo] =  I want to watch the news.
 • A: 이거 사고 싶어요. [i-geo sa-go si-peo-yo] =  I want to buy this.
 • B: 이거요?  [i-geo-yo?] =  This one?
 • A: 네. 이거 먹고 싶어요. [ne. i-geo meok-go si-peo-yo] = Yeah. I want to eat this.
 • B: 이거 뭐예요? [i-geo mwo-ye-yo?] =  What is this?
 • A: 이거 김밥이에요. [i-geo gim-bap-i-e-yo] =  This is gimbap.

កិរិយាសព្ទ័ដែលយើងជួបញឹកញាប់ផ្សេងៗទៀត៖

 • 읽다 [ilg-da] = to read / 읽고 싶어요  [il-ggo si-peo-yo]  = I want to read …
 • 자다 [ ja-da] = to sleep / 자고 싶어요  [ ja-go si-peo-yo]  = I want to sleep.
 • 놀다 [nol-da]  = to hang out, to play / 놀고 싶어요  [nol-go si-peo-yo]  = I want to play.
 • 쉬다 [swi-da]  = to rest / 쉬고 싶어요 [swi-go si-peo-yo]  = I want to rest.
 • 일하다 [il-ha-da] = to work / 일하고 싶어요  [il-ha-go si-peo-yo]  = I want to work.

(ប្រភព ttmik)

Advertisements