ឆ្នាំនេះបេក្ខជន 4745 ត្រូវបានជាប់ជាស្ថាពរ ក្នុងការប្រលងជ្រើសរើសពលករ​ទៅ​បំរើការងារ​នៅប្រទេសកូរ៉េប្រចាំឆ្នាំ ២០១២​។ ​ក្នុងនោះបេក្ខជន 3130នាក់ ត្រូវបានជាប់ខាងផ្នែក ឧស្សាហកម្ម (Manufacturing) និង 1615នាក់ ខាងផ្នែក កសិកម្ម (Agriculture & Livestocks) ។

ទាញយកលទ្ធផលទាំងអស់

Advertisements