ចាប់តាំងពីខែ តុលា ២០១២ មកម្ល៉េះ​ប្លក់រៀនភាសាកូរ៉េនេះហាក់ដូចស្ងាត់ជ្រងំ។ ខ្ញុំសន្យាខ្លួនឯងថា​នឹង​ប្រឹងឆ្លៀតពេល​ដើម្បីរៀបចំមេរៀនដាក់ឲ្យបានច្រើន ព្រោះថាខានដាក់មេរៀនយូរ ភ្លេចអស់ហើយខ្ញុំ!

Advertisements