សម្រាប់អ្នកចង់ប្រលង ទៅធ្វើជាពលករនៅប្រទេសកូរ៉េ លោកអ្នកអាច​ចូលតាមដាន​រាល់ដំណើរការ​ប្រកា​ស​ ពេលវេលាប្រលង តាមរយៈវិបសាយ ចុចទីនេះ  ។ លោកអ្នកក៏អាច ទាញយក​សៀវភៅមេរៀន​ សម្រាប់ត្រៀមប្រលង EPS TOPIK ហើយក៏អាចសាកល្បងតេស្តសាកល្បងនូវវិញ្ញាសាដែល​ធ្លាប់បាន​ចេញ​នាឆ្នាំកន្លងផងដែរ។

Image

Advertisements