• ក្នុងមេរៀននេះយើង នឹងសិក្សាពី conjugate(បំបែកកិរិយសព្ទ័-វិភាគកិរិយាសព្ទ័-ពាក្យប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទ័) របស់កិរិយាសព្ទ័ក្នុងភាសាកូរ៉េ ដោយធ្វើ​ការ​បំលែងទៅជាទំរង់បច្ចុប្បន្ន របស់កិរិយាសព្ទ័ទាំងនោះ។
 • ពេលយើងឆែក កិរិយាសព្ទ័ ក្នុងវចនានុក្រមកូរ៉េ យើងតែងតែឃើញទម្រង់របស់ករិយាសព្ទ័ជា៖
 1. 가다[ga-da ខា ដា] = to go
 2. 먹다[meok-da ម៉ក់ ដា] = to eat
 3. 자다[ ja-da ឆា ដា] = to sleep
 4. 때리다[ttae-ri-da ថេ រី ដា] = to hit
 5. 웃다[ut-da អ៊ុត ដា] = to laugh
 • គ្រប់កិរិយាសព្ទ័ខាងលើ បញ្ចប់ដោយពាក្យ 다 (ដា)
 • ដូចនេះបើយើងចង់ បំលែងកិរិយាសព្ទ័ទាំងនេះទៅជាទម្រង់ បច្ចុប្បន្ន ឬ អនាគត យើងត្រូវ លុប ពាក្យ 다 ដែលនៅខាងចុងចោល រួចបន្ថែមនូវ ពាក្យខាងចុងថ្មី ។
 • ខាងក្រោមនេះយើងនឹងបំលែង កិរិយាសព្ទ័ទៅជាទម្រង់ បច្ចុប្បន្ន

នៅពេលយើងលុបពាក្យ 다 ចោល នោះកិរិយាសព្ទ័យើងនៅសល់ពាក្យដើម៖

 1. 가 [ga]
 2. 먹 [meok]
 3. 자 [ ja]
 4. 때리 [ttae-ri]
 5. 웃 [ut]
 • ការបំលែងទៅជាទម្រង់បច្ចុប្បន្ន

ដើម្បីបំលែងទៅជាទម្រង់ បច្ចុប្បន្ន យើងត្រូវ លុបពាក្យ 다 នៅខាងចុងរបស់កិរិយាសព្ទ័ ហើយបន្ថែមនូវពាក្យខាងចុងដូចជា៖

 1. 아요[a-yo អា យ៉ូ]
 2. 어요[eo-yo អ យ៉ូ]
 3. 여요[yeo-yo យ៉េ យ៉ូ]
 • បើសិនបើកិរិយាសព្ទ័ដែលយើងបានក្រោយពីលុបពាក្យ 다 ចេញ បញ្ចប់ដោយស្រះ [a-អា] ឬ [o-អូ] យើងត្រូវបន្ថែមនូវពាក្យ 아요[a-yo] នៅខាងចុង។
 • បើសិនបើកិរិយាសព្ទ័ដែលយើងបានក្រោយពីលុបពាក្យ 다 ចេញ មិនបញ្ចប់ដោយស្រះ [a-អា] ឬ [o-អូ] យើងត្រូវបន្ថែមនូវពាក្យ 어요[eo-yo]. នៅខាងចុង។
 • បើសិនបើកិរិយាសព្ទ័នោះ បញ្ចប់ដោយពាក្យ [ha] គឺយើងត្រូវបន្ថែមពាក្យ 여요[yeo-yo] នៅខាងចុងវិញ។

មើលឧទាហរណ៍សម្រាប់កិរិយាសព្ទ័ដែលយើងមានខាងលើ៖

1. 가다 => 가 (បញ្ចប់ដោយ) => 가 + 아요  => 아요 [ga-a-yo] ឬ 가요 (គេនិយមប្រើកាត់)

 • 가다 [ga-da] = to go (dictionary form)
 • 가요 [ga-yo] = I go. You go. He goes. She goes. They go. (present tense)

  2
  . 먹다 => 먹 (មិនបញ្ចប់ដោយ  ឬ  ) => 먹 + 어요  => 먹어요 [meo-geo-yo ម៉ ក យ៉ូ (អានភ្ជាប់សូរ)]
 • 먹다 [meok-da] = to eat (dictionary form)
 • 먹어요  = I eat. You eat., and etc. (present tense)

  3
  .자다 => 자 (បញ្ចប់ដោយ) => 자 + 아요  => 자아요 [ga-a-yo] ឬ 자요

………

 • ឧទាហរណ៍បន្ថែម៖

  1. 보다[bo-da] = to see, to watch, to look
  보 [bo] –> 보 + 아요 –> 봐요[bwa-yo]

 • 보다 [bo-da] = to see, to watch, to look
 • 봐요 [bwa-yo] = I see. I look. I watch. You look. and etc.
  (present tense)2. 보이다[bo-i-da] = to be seen, to be visible
  보이[bo-i] –> 보이 + 어요 –> 보여요
 • 보이다 [bo-i-da] = to be seen, to be visible
 • 보여요 [bo-yeo-yo] = It’s visible. I see it.

3. 하다 [ha-da] = to do

4. 하 [ha] –> 하 + 여요 —> 하여요[ha-yeo-yo] –> 해요[hae-yo]

ចំណាំ៖   하다 នៅពេលបំលែងទៅជា បច្ចុប្បន្ន ទៅជា 해요

(ប្រភព ttmik)

Advertisements