លទ្ធផលដែលបងប្អូនចង់ដឹងបានចេញហើយនៅថ្ងៃនេះ!

បេក្ខជនជាប់ទាំងអស់ ចំនួន 6902 នាក់! ក្នុងនោះផ្នែក៖

  1. កសិកម្ម ជាប់ 1968 នាក់
  2. សំណង់ ជាប់ 701 នាក់
  3. ឧស្សាហកម្ម ជាប់ 4233 នាក់

លទ្ធផលប្រលង តេស្តភាសាកូរ៉េ EPS-TOPIK លើកទី១០

eps

សូមបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន៖ http://epstopik.hrdkorea.or.kr

  • ពេលចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ សូមជ្រើសរើសភាសា English Homepage (អង់គ្លេស)
  • ត្រង់ NOTICE (ចំណុចកណ្តាល គេហទំព័រ) ចុចលើពាក្យ MORE+ ឬ មើលលទ្ធផល ចុចទីនេះ !
Advertisements