អ្វីដែលបងប្អូនពលករ កំពុងរងចាំនោះ បានមកដល់ហើយ គឺការប្រលងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េលើកទី១១ (EPS-TOPIK 11th)

ចំនួនជ្រើសរើស៖
-វីស័យកសិកម្ម៖ ២៥០០ នាក់
-វិស័យឧស្សាហកម្ម៖ ១០០០នាក់
-វិស័យ​សំណង់៖ ៥០០នាក់

*កាលបរិច្ឆេទប្រលង៖ ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៥ និងថ្ងៃ អាទិត្យទី ២៦ តុលា ២០១៤

*ថ្ងៃទទួលពាក្យ៖ ពីថ្ងៃ ចន្ទ័ ទី១៥ ដល់ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ទី ១៨ កញ្ញា ២០១៤

1 2 3ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចុច ទីនេះ!

Advertisements