ការប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េវគ្គពិសេសតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលើកទី០១ ឆ្នាំ២០១៥ (1st Special EPS-TOPIK) និងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន-បេក្ខនារីដែលមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យប្រឡង

1 2 3

បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន-បេក្ខនារីដែលមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យប្រឡង ចុចទីនេះ!

Advertisements

បេក្ខជន-បេក្ខនារីទាំងអស់អាចចុះឈ្មោះប្រឡងតេស្តជំនាញបាន នៅគ.ប.ប.ព.ប ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤

បេក្ខជន-បេក្ខនារីដែលបានប្រឡងជាប់តេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ ក្រោមប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតមុខរបរលើកទី១១ (11th EPS TOPIK) ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា បេក្ខជន-បេក្ខនារីទាំងអស់អាចចុះឈ្មោះប្រឡងតេស្តជំនាញបាន នៅគ.ប.ប.ព.ប ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។

1 2 3 4 5