សម្រាប់អ្នកប្រលងជាប់ EPS-TOPIK 12th កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះពិនិត្យសុខភាព និងឯកសារដែលត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយ

11754925_634572133346748_889168814300731461_o 11698861_634572136680081_5262065842741573212_o

Advertisements

លទ្ធផលប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េលើកទី១២ (12th EPS-TOPIK) សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី ២៧-២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ លទ្ធផលសម្រាប់គ្រាប់មណ្ឌល

ចុចទីនេះដើម្បីមើលលទ្ធផលទាំងអស់

11709954_634548996682395_5014446611789304531_o

លទ្ធផលនៃការប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េវគ្គពិសេសតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ (Special EPS-TOPIK CBT) លើកទី០១ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥

ចុចទីនេះ ដើម្បីមើលបញ្ជីឈ្មោះ!